แบบสำรวจความคิดเห็นความคาดหวังและความไม่คาดหวัง/ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์

๑. คำอธิบาย

                เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวังและความไม่คาดหวัง/ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของกรมธนารักษ์ และรวบรวมสรุปข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรมให้มีความเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดตอบแบบสำรวจนี้ตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากท่าน

๒. แบบสำรวจฯ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑    ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ ๒    ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อภาพรวมของกรมธนารักษ์
ส่วนที่ ๓    ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบทบาทของกรมฯ ในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต
ส่วนที่ ๔    ข้อมูลความคาดหวังและไม่คาดหวัง/ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริการในภาพรวมของ 

                กรมธนารักษ์

 
ส่วนที่ ๑    ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง :  โปรดทำเครื่องหมายลงใน ที่ตรงกับความเป็นจริง

          ๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ :
ชาย หญิง
อาชีพ/สถานะ :
  ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน อื่นๆ (โปรดระบุ)     
อายุ :
  ๒๐-๓๐ ปี ๓๑-๔๐ ปี ๔๑-๕๐ ปี ๕๐ ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา :
  ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี  
          ๒. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์จากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)และท่านต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยสื่อสารผ่านทางช่องทางใดที่จะสะดวกแก่ท่านที่สุด
ข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

๒.๑
๒.๒
เคยได้รับรู้ผ่านทาง
อยากได้รับรู้ผ่านทาง
 ๑. ทีวี
 ๒. หนังสือพิมพ์
 ๓. แผ่นพับ/ใบปลิว
 ๔. รายงานประจำปี
 ๕. เว็บไซต์กรมธนารักษ์. www.treasury.go.th
 ๖. เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร
 ๗. งานนิทรรศการ
 ๘. อื่นๆ (โปรดระบุ)
 

          ๓. ท่านเคยได้รับบริการงานด้านต่างๆ จากกรมธนารักษ์  (ธร.) หรือไม่ และใช้บริการในด้านใด 

 ไม่เคย
  เคย ด้านใดบ้าง ( ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ )
 ด้านบริหารที่ราชพัสดุ                    
 ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา
 ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน            
 ด้านอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
 งานด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)
 
ส่วนที่ ๒    ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อภาพรวมของกรมธนารักษ์

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมายลงใน   ที่ตรงกับความเป็นจริง

          ๑. ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/วัฒนธรรม และโครงสร้างของกรมธนารักษ์มีความครอบคลุม/เหมาะสม ชัดเจนในระดับใด
ประเด็นคำถาม ความครอบคลุมและเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เหมาะสม
๑. วิสัยทัศน์ (Vision)
      เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
๒. พันธกิจ (Mission)
 ๑) บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ๒) ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
 ๓) บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
 ๔) ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่
๓. ค่านิยม
     "ยึดมั่นในเกียรติภูมิ/ มีคุณธรรมและจริยธรรม/ เรียนรู้ตลอดเวลา/ มุ่งมั่นพัฒนา และมุ่งเน้นผลงาน /ยึดหลัก Balanced Scorecard"
๔. วัฒนธรรม
     "ตรงเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต/ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ/รวดเร็ว เต็มใจให้บริการ"
๕. โครงสร้างของกรมตามกรอบอัตรากำลัง ประกอบด้วย
       อธิบดี ที่ปรึกษาฯ ๓ ท่าน /รองอธิบดี ๓ ท่าน หน่วยงานส่วนกลาง (สำนัก/กลุ่ม/กอง) ๑๘ หน่วยงานและส่วนภูมิภาค ๗๕ พื้นที่ รวมทั้งมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งกรมธนารักษ์มีบุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ/ ปฏิบัติงาน ประมาณ  ๒,๙๙๔  อัตรา
 
หมายเหตุ
วิสัยทัศน์ .....หมายถึง
การสร้างภาพอนาคต หรือการมองอนาคตซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการเดินไปสู่อนาคต   
พันธกิจ   .....หมายถึง
การกำหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ที่องค์กรต้องทำในลักษณะอาณัติ (Mandate) หรือตามกฎหมาย เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
ค่านิยม     . หมายถึง
สิ่งที่สังคมถือว่ามีค่าพึงปรารถนาต้องการให้เป็นเป้าหมายของสังคมและปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยึดถือ เป็นเป้าหมาย ในการดำเนินชีวิต
วัฒนธรรม ..หมายถึง
พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ในองค์กรนั้น ๆ
 
หากไม่เหมาะสมท่านมีข้อเสนอแนะในแต่ละข้อ ( ๑ - ๕) ดังนี้

      
                  
     

          ๒. ท่านคิดว่าความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม/กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ มีความเหมาะสมหรือไม่ ในระดับใด

 

นโยบายรัฐบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ความท้าทายกลยุทธ์
เป้าประสงค์
กระทรวงการคลัง
 กรมธนารักษ์
นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต

-การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ

-การบริหารทรัพย์สิน
ภาครัฐเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
-บริหารการใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
-สนับสนุนที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์
-ทรัพย์สินภาครัฐผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
-เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
นโยบาย
เศรษฐกิจ

-การสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
-การสร้างความมั่นคงทางการคลัง

-การบริหารทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
-เปิดประมูลหาผู้ลงทุนในที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินการในเชิงพาณิชย์
-พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
-พัฒนาการผลิตและบริหารการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพ
-พัฒนาการบริหารทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ
-ขอคืนพื้นที่จากส่วนราชการเพื่อนำมาให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตรปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน ฯลฯ
-สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม
-มีบัญชีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
-มีเหรียญใช้อย่างเพียงพอในระบบเศรษฐกิจ
-อนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
-ทรัพย์สินภาครัฐให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
นโยบายการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

-การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
-การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง

-การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
-ปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

-เพื่อพัฒนาและสร้างความพร้อมให้กับองค์กรในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
-เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมให้มีประสิทธิภาพ
-เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

 
ประเด็นคำถาม ความเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เหมาะสม
๒.๑ ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม/กลยุทธ์และเป้าประสงค์
๒.๒  ประเด็นยุทธศาสตร์ มีความเหมาะสมในระดับใด
๒.๓  กลยุทธ์ มีความท้าทายในระดับใด

๒.๔  เป้าประสงค์ มีความเหมาะสมในระดับใด

 

หากไม่เหมาะสมท่านมีข้อเสนอแนะในแต่ละข้อ( ๒.๑ - ๒.๔ )ดังนี้

 
ส่วนที่ ๓    ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบทบาทภารกิจของกรมฯ ในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมายลงใน   ที่ตรงกับความเป็นจริง และเติมข้อเสนอแนะความคาดหวังในอนาคตใน
          ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
 
ประเด็นคำถามบทบาทภารกิจ ความคาดหวัง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่คาดหวัง
ด้านบริหารที่ราชพัสดุ  ท่านคิดว่า ภารกิจการบริหารที่ราชพัสดุในปัจจุบันมีความเหมาะสมในระดับใด
๑. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  การนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และเสริมสร้างสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
 

ข้อเสนอแนะความคาดหวังในอนาคต

 
          ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นคำถามบทบาทภารกิจ ความคาดหวัง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่คาดหวัง
ด้านบริหารที่ราชพัสดุ ท่านคิดว่า ภารกิจการบริหารที่ราชพัสดุในปัจจุบันมีความเหมาะสมในระดับใด
๒. ด้านเศรษฐกิจ กรมได้ดำเนินภารกิจต่างๆดังนี้
๒.๑ นำที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพมาพัฒนาจัดหาประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าทรัพย์สินเพิ่ม นำส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน  

๒.๒ นำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การปลูกชาน้ำมัน  โครงการแก้มลิง เป็นต้น

๒.๓ ขอคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือรกร้างว่างเปล่าหรือถูกบุกรุกเพื่อนำมาให้ราษฎรเช่าปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน

๒.๔ นำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานและรองรับระบบการขนส่งของประเทศและนำไปสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ
 
ข้อเสนอแนะความคาดหวังในอนาคต

 
ประเด็นคำถามบทบาทภารกิจ ความคาดหวัง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่คาดหวัง

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิ  ท่านคิดว่าภารกิจด้านประเมินราคาทรัพย์สินในปัจจุบันมีความเหมาะสมในระดับใด

๑. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ดินรายบล็อก/รายแปลง/อาคารชุด/โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างได้สะท้อนราคาตลาด และใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒. การให้บริการข้อมูลราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ผ่าน Web-Site กรม และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตามสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
 

ข้อเสนอแนะความคาดหวังในอนาคต

 
ประเด็นคำถามบทบาทภารกิจ ความคาดหวัง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่คาดหวัง
ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา ท่านคาดหวังว่า ภารกิจด้านผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตราในปัจจุบัน มีความเหมาะสมในระดับใด
๑. ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ได้มาตรฐานสากลด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

๒. รับจ้างทำเครื่องราชอิสริยยศ โล่ และของสั่งจ้างอื่นๆ ที่มีคุณภาพ สวยงาม ราคาเหมาะสม   รวดเร็ว และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. การจ่ายแลกและจำหน่ายเหรียญ ได้แก่
     - จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ
     - จ่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกในวโรกาสสำคัญ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีความพร้อมในด้านสถานที่บริการรับจอง - จ่ายแลก
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์  โดยสร้างศูนย์กระจายเหรียญในส่วนภูมิภาค ๖ แห่ง /ส่วนกลาง ๑ แห่ง และทำความตกลงกับ ธนาคารออมสินในการจ่ายแลก-รับคืนเหรียญ สำหรับลูกค้ารายย่อยกว่า ๙๐๐ สาขา เพื่อรองรับการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ
 
ข้อเสนอแนะความคาดหวังในอนาคต
 
ประเด็นคำถามบทบาทภารกิจ ความคาดหวัง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่คาดหวัง
ด้านดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ท่านคาดหวังว่า ภารกิจด้านดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในปัจจุบันมีความเหมาะสมในระดับใด
๑. อนุรักษ์ จัดทำทะเบียนและจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์  เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทย เกิดความรักและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมของชาติ

๒. จำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์เหรียญที่ระลึก ที่มีรูปแบบหลากหลาย สวยงาม ราคาเหมาะสม เพียงพอกับความต้องการ และสถานที่จำหน่ายมีความเหมาะสมไปมาสะดวก

๓. เผยแพร่และจัดนิทรรศการทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โดยมีรูปแบบการนำเสนอ/เผยแพร่
จัดแสดง และมีเจ้าหน้าที่ให้คำอธิบาย
 
ข้อเสนอแนะความคาดหวังในอนาคต
 
          ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นคำถามบทบาทภารกิจ ความคาดหวัง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่คาดหวัง
ด้านบริหารทั่วไป ท่านคาดหวังว่า ภารกิจด้านบริหารทั่วไปในปัจจุบันมีความเหมาะสมในระดับใด
๑. พัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์ โดยฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้สามารถให้บุคลากร  

๒.ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและภาพลักษณ์ของกรมผ่านสื่อต่างๆ อย่างรอบด้านและทั่วถึง

๓. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมธนารักษ์เข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (PMQA) ในระดับต้นๆของประเทศ
 
ข้อเสนอแนะความคาดหวังในอนาคต
 

           ๔. ขอความร่วมมือท่านได้จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมจะดำเนินการได้ซึ่งสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับแต่ละหัวข้อ ดังนี้

แผนงานโครงการ
ความสอดคล้องเชื่อมโยง

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ /
นโยบายรัฐบาล ประเด็นฯ
ยุทธศาสตร์
กระทรวง กรม / แผน ๔ ปี
/๑ ปี

ตอบสนอง
ความต้องการ

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

กลยุทธ์
มีความ       ท้าทายและ
ตอบสนอง
ผู้รับบริการ

สอดรับการ
วิเคราะห์ SWOT
โครงการ
ต่อเนื่องตาม
เอกสาร
งบประมาณ
ความพร้อม
ด้านทรัพยากร และงบประมาณ

ลำดับ
ความสำคัญ

๑-๘

๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒. โครงการนำที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการ
ปลูกพืช อาหารและพืชทดแทนพลังงาน
๓. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อสร้าง
รายได้และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน
๔. โครงการรัฐเอื้อราษฎร์
๕. โครงการบ้านมั่นคง
๖. โครงการประเมินราคา เช่น
รายแปลง/ รายบล็อก
๗. การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
๘. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
 

           ๕. ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ๓ อันดับแรกของกรมธนารักษ์

จุดแข็งที่ควรจะรักษาต่อไป
จุดอ่อนที่ควรปรับปรุง
๑. ๑.
๒. ๒.
๓. ๓.
 

           ๖. ประเทศจะเข้าสู่ AEC (สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ในปี ๒๕๕๘ ท่านคิดว่ากรมธนารักษ์ควรปรับปรุงบทบาทภารกิจของกรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าร่วม AEC อย่างไรบ้าง

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริการในภาพรวมของกรมธนารักษ์  

คำชี้แจง :   โปรดเติมหมายเลข  ๐ – ๕  ลงใน           ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจและความคาดหวัง  ดังนี้

๐ = มีความไม่พึงพอใจ /ความไม่คาดหวัง     ๑ = มีความพึงพอใจ /ความคาดหวังน้อยที่สุด
๒ = มีความพึงพอใจ /ความคาดหวังน้อย ๓ = มีความพึงพอใจ /ความคาดหวังปานกลาง
๔ = มีความพึงพอใจ /ความคาดหวังมาก ๕ = มีความพึงพอใจ /ความคาดหวังมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ  หมายถึง   ความรู้สึกที่มีต่อการให้บริการของกรมธนารักษ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ระดับความคาดหวัง  หมายถึง   ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมธนารักษ์

ประเด็นคำถาม

ระดับ
ความพึงพอใจ

ระดับ
ความคาดหวัง
ด้านเจ้าหน้าที่
๑) มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ
๒) มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ
๓) ให้บริการด้วยความสุภาพและเหมาะสม
๔) เจ้าหน้าที่มีปริมาณเพียงพอกับการให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑) กำหนดได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
๒) โปร่งใสและตรวจสอบได้
๓) รวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
๑) มีความหลากหลาย สะดวกและทันสมัย
๒) หนังสือราชการ/ หนังสือเวียนชัดเจนและรวดเร็ว
๓) โทรศัพท์ติดต่อได้ง่ายและสะดวก
๔) Website/กระดานข่าวครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย
๕) ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ
ด้านบริการ
๑) การตอบข้อหารือ/ คำวินิจฉัย/ อนุมัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนรวดเร็ว
๒) การให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
๓) การให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ สอดคล้องกับความต้องการ
(ประชุม/ สัมมนา/ อบรม)
๔) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๕) คู่มือ/แนวทางปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงชัดเจน ครอบคลุม
 
******************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กรมธนารักษ์ กองแผนงาน ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ ท่านสามารถประสานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒-๒๗๘-๕๑๓๙ หรือจัดส่งแบบสอบถามฯ กลับได้ที่โทรสาร : ๐๒-๒๗๓-๐๙๑๗ หรือตอบแบบสอบถามผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต www.treasury.go.th หัวข้อ แบบสอบถาม