ขั้นตอนการขอรับบริการกรมธนารักษ์

1.  โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์
 

update 05/02/2547

สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2
โทร0 2273 0899
E-mail  sp2@treasury.go.th
หรือ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 จังหวัด
2 การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร
 

update 05/02/2547

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร0 2618 6328
E-mail  bsp@treasury.go.th
หรือ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 จังหวัด
3.  การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
 

update 05/02/2547

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร0 2618 6328
E-mail  bsp@treasury.go.th
หรือ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 จังหวัด
4.  การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ

update 05/02/2547

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร0 2618 6328
E-mail  bsp@treasury.go.th
หรือ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 จังหวัด
5.  การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 

update 05/02/2547

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร0 2618 6328
E-mail  bsp@treasury.go.th
หรือ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 จังหวัด
6.  การขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ค้ำประกันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผู้เช่าหรือบุคคลภายนอก

update 05/02/2547

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร0 2618 6328
E-mail  bsp@treasury.go.th
หรือ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 จังหวัด
7.  การขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือนำบ้านพักอาศัยไปจัดหาประโยชน์โดยให้บุคคลภายนอก
ใช้ประโยชน์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

update 05/02/2547

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร0 2618 6328
E-mail  bsp@treasury.go.th
หรือ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 จังหวัด
8.  การขอปลูกสร้าง ซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านพักอาศัยในที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย

update 05/02/2547

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร0 2618 6328
E-mail  bsp@treasury.go.th
หรือ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 จังหวัด
9.  ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธ์ให้กระทรวงการคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
พ.ศ.2527
update 05/02/2547
สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร0 2618 6328
E-mail  bsp@treasury.go.th
หรือ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 จังหวัด
10. การขอดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2527 ข้อ 38 เช่น การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ขอคัดสำเนา ออกหนังสือรับรอง หรือการอนุญาตให้ขาย จำนอง ขายฝากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ

update 05/02/2547

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร0 2618 6328
E-mail  bsp@treasury.go.th
หรือ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 จังหวัด
11. การรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร
 

update 05/02/2547

สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร0 2618 6328
E-mail  bsp@treasury.go.th
หรือ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 75 จังหวัด
12. วิธีการสั่งจ้างทำเหรียญ
 
update 12/02/2547
สำนักกษาปณ์
โทร0 2901 4901- 4944
E-mail  rtm@treasury
13. การติดต่อขอใช้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
 
update 12/07/2553
สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์
โทร0 2280 7404 - 7 ต่อ 104
E-mail bcm@treasury หรือ bcm2@treasury
14. การติดต่อขอใช้บริการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
 
update 12/07/2553
สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์
โทร 2280 7404 - 7 ต่อ 104
E-mail bcm@treasury หรือ bcm2@treasury