"ใช้บริการสหกรณ์แน่นอนและมั่นคง"
    สารประธาน
:: เงินฝาก ::
     
ออมทรัพย์พิเศษ
2.25
     
ฝากประจำ 3 เดือน
2.00      
ฝากประจำ 6 เดือน
2.00
ฝากประจำ 12 เดือน
2.50
ฝากประจำ 18 เดือน
2.50
จดหมายข่าวสหกรณ
:: เงินกู้ ::
 
เงินกู้สามัญ
6.75
เงินกู้พิเศษ
6.75
ปี2554
นายนิพิฐ  อริยวงศ์
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.75
 

ปี2553

ปี2552

ปี2551

 
 
     
ประธานกรรมการดำเนินการฯ
เงินกู้สามัญ(เงินกู้ไม่เกินมูลค่า)
6.60
 ชื่อบัญชี
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมธนารักษ์ จำกัด
ภาพกิจกรรม
ธนาคาร  กรุงไทยสาขา  ราชดำเนิน

          เลขที่บัญชี 018-1-04195-2
          ธนาคาร กรุงไทย
          สาขา ย่อยกระทรวงการคลัง 
เลขที่บัญชี 068-1-03249-9
 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมธนารักษ์ จำกัด

>ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
>ขบวนการสหกรณ์
>ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


 

 

การคำนวณนวนเงินปันผล การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน  

ข่าวสารสหกรณ์
 
 
                 รวมลิงค์สหกรณ์
    

  

- หนังสือมอบอำนาจ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์

- ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕

- ผลการตัดสินการประกวดวาดภาพ

- ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๑ เดือน มกราคม ๒๕๕๕

- ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔

- ฉบับที่ ๙ / ๒๕๕๔ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

- ฉบับที่ ๘ / ๒๕๕๔ การซื้อหุ้นเพิ่ม

- ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- ศูนย์ประสานงานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรห์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) (รอบที่ 1/2555)

- ประกาศ ผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2554

- ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๘ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔

- ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๗ เดือน กันยายน ๒๕๕๔

- ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๔

- โครงการวาดภาพ

- แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

- สารประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ฉบับที่ ๑

- ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑๒ เดือน

- ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๔

- หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 

 

 

 

     
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400
โทร.0-2270-1670,0-2273-0899-903 ต่อ 5760
โทรสาร 0-2270-1670
e-mail : coop@treasury.go.th
 
 
Buy Cheap Viagra
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
   

:: เครือข่ายสหกรณ์ ::
ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  |  กรมส่งเสริมสหกรณ์  |  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  |  สหกรณ์ต่าง ๆ  |  สหกรณ์ต่างประเทศ  |  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด  |  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์