กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Government employees

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  23 September 2556
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  15 September 2556
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อ
  8 August 2556
 • ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีบุคคลทั่วไป)
  4 August 2556
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  17 June 2556
 • รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  13 June 2556
 • ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินพนักงานราชการ
  1 October 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 673 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เรื่อง แก้ไขกรอบระยะเวลาการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
  1 October 2555
 • ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 665 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
  1 October 2555
 • หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ กค 0301/ว 455 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการและให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  25 July 2555
Subscribe News