กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Laws and regulations

 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
  30 September 2557
 • ประกาศราคากลางของกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station)
  16 January 2557
 • คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
  7 January 2557
 • หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว ๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (สำนักการคลัง)
  10 December 2556
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี)
  11 November 2556
 • การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้าง และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาฯ
  10 November 2556
 • ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  20 October 2556
 • ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  20 October 2556
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
  30 September 2556
 • แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  30 September 2556
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเช็คเงินประกันซองประกวดราคาฝากธนาคาร
  28 September 2549
 • การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  27 September 2549
Subscribe News