กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

official

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี ลว. 28 ธ.ค. 2561
  28 December 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลว. 27 พ.ย. 2561
  27 November 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
  19 October 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นว.การเงินและบัญชี ปก. นว.ช่างศิลป์ ปก. (ด้านปั้นแม่แบบเหรียญ) นว.คอม ปก. นายช่างสำรวจ ปง. นายช่างไฟฟ้า ปง. จพ.ดูเงิน ปง. จพ.การเงินและบัญชี ปง.
  13 September 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
  12 September 2561
 • การดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ (ภาค ก พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  10 September 2561
 • ประกาศบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
  24 August 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปก. ประกาศ ณ วันที่ 23 ส.ค. 61
  23 August 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการเข้ารับการคัดเลือกฯ ผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน ตำแหน่งนว.คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 3 ก.ค. 2561
  3 July 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561
  6 June 2561
Subscribe News