กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
อย่างมืออาชีพ
ปิด
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี ลว. 28 ธ.ค. 2561
  ข้าราชการ
  28 ธันวาคม 2561
 • ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ลว. 12 มิถุนายน 2556
  ลูกจ้างประจำ
  13 มิถุนายน 2556
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งนายประตูกษาปณ์ ตำแหน่งช่างไม้ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ตำแหน่งช่างทอง และตำแหน่งช่างกษาปณ์ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
  พนักงานราชการ
  25 พฤษภาคม 2557
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554
  ลูกจ้างชั่วคราว
  18 ธันวาคม 2554
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลว. 27 พ.ย. 2561
  ข้าราชการ
  27 พฤศจิกายน 2561
ปิด

บริการออนไลน์

E-Catalog
Job Online
GIS
E-Property Valuation
E-Museum
E-Library
แบบฟอร์มออนไลน์
ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

ลงทะเบียนโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
อาคารราชพัสดุที่ทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์
เขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการลงทุน
about
ประวัติองค์กร
กรมธนารักษ์ได้รับการก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยรวมกรมที่มีหน้าที่สำคัญ ๆ ไว้ถึง 4 กรม ด้วยกันคือ กรมกษาปณ์สิทธิการ, กรมพระคลังมหาสมบัติ, กรมเงินตรา, กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา

อ่านเพิ่มเติม
img1
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ภารกิจ
วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

img2
พันธกิจ
 • บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
 • บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความ ต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
 • จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
คุณธรรมอัตลักษณ์กรมธนารักษ์
 • โปร่งใส (Transparency : T)
 • รับผิดชอบ (Responsibility : R)
 • ทุ่มเท เสียสละ (Dedication : D)
หน้าที่ของเรา
 • d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0
  งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ

  ดำเนินการปกครองดูแลรักษาจัดให้ใช้ ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ

 • 9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8
  งานด้านเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา

  ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุน เวียนตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท ลงมาจน ถึง 1 สตางค์ รวมทั้งผลิตเหรียญ กษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องใน วโรกาสและโอกาสสำคัญต่าง ๆ

 • c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a
  งานด้านทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน

  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ เก็บ รักษา จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยว กับเงินตรา เหรียญที่ระลึก เครื่องราช อิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ ทรัพย์สิน อันมีค่าของแผ่นดิน

 • f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0
  งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

  สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ชื่อเดิมคือ สำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยผู้เชี่ยวชาญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก

ภาพข่าวกรม
 • ce758408f6ef98d7c7a7b786eca7b3a8
  พิธีเปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นชลบุรี
  8 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 38 ครั้ง
 • 026a39ae63343c68b5223a95f3e17616
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ" ครั้งที่ 2/2562
  7 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 17 ครั้ง
 • 18bb68e2b38e4a8ce7cf4f6b2625768c
  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ...
  5 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 8 ครั้ง
 • 978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2
  ประชุม คณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิ...
  6 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 22 ครั้ง
 • 7876acb66640bad41f1e1371ef30c180
  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจ...
  5 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 6 ครั้ง
 • 743c41a921516b04afde48bb48e28ce6
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมธนารักษ์
  5 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 5 ครั้ง
 • fb89fd138b104dcf8e2077ad2a23954d
  กิจกรรม “ รวมใจลด และคัดแยกขยะมูลฝอย " และโครงการ “ ผู้ใหญ่เหลือ (เรา) ขอ
  31 มกราคม 2562
  เข้าชม 11 ครั้ง
 • ef0917ea498b1665ad6c701057155abe
  การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองที่ราชพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาอสังหาริ...
  30 มกราคม 2562
  เข้าชม 11 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม