กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารด้วย
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
อย่างมืออาชีพ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ปิด
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี ลว. 28 ธ.ค. 2561
  ข้าราชการ
  28 ธันวาคม 2561
 • ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ ลว. 12 มิถุนายน 2556
  ลูกจ้างประจำ
  13 มิถุนายน 2556
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งนายประตูกษาปณ์ ตำแหน่งช่างไม้ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ตำแหน่งช่างทอง และตำแหน่งช่างกษาปณ์ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
  พนักงานราชการ
  25 พฤษภาคม 2557
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554
  ลูกจ้างชั่วคราว
  18 ธันวาคม 2554
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง นว.การเงิน นว.ช่างศิลป์ นว.คอมพิวเตอร์ นายช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า จพ.ดูเงิน จพ.การเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลว. 27 พ.ย. 2561
  ข้าราชการ
  27 พฤศจิกายน 2561
ปิด

บริการออนไลน์

แบบประเมินการอบรม
ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

ลงทะเบียนโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
ที่ราชพัสดุรอการใช้ประโยชน์ในราชการ
กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ
อาคารราชพัสดุที่ทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์
เขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการลงทุน
about
ประวัติองค์กร
กรมธนารักษ์ได้รับการก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยรวมกรมที่มีหน้าที่สำคัญ ๆ ไว้ถึง 4 กรม ด้วยกันคือ กรมกษาปณ์สิทธิการ, กรมพระคลังมหาสมบัติ, กรมเงินตรา, กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา

อ่านเพิ่มเติม
img1
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ภารกิจ
วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

img2
พันธกิจ
 • บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
 • บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความ ต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
 • จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
คุณธรรมอัตลักษณ์กรมธนารักษ์
 • โปร่งใส (Transparency : T)
 • รับผิดชอบ (Responsibility : R)
 • ทุ่มเท เสียสละ (Dedication : D)
หน้าที่ของเรา
 • d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0
  งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ

  ดำเนินการปกครองดูแลรักษาจัดให้ใช้ ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ

 • 9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8
  งานด้านเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา

  ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุน เวียนตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท ลงมาจน ถึง 1 สตางค์ รวมทั้งผลิตเหรียญ กษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องใน วโรกาสและโอกาสสำคัญต่าง ๆ

 • c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a
  งานด้านทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน

  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ เก็บ รักษา จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยว กับเงินตรา เหรียญที่ระลึก เครื่องราช อิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ ทรัพย์สิน อันมีค่าของแผ่นดิน

 • f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0
  งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

  สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ชื่อเดิมคือ สำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยผู้เชี่ยวชาญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก

ภาพข่าวกรม
 • ce758408f6ef98d7c7a7b786eca7b3a8
  พิธีเปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นชลบุรี
  8 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 46 ครั้ง
 • 026a39ae63343c68b5223a95f3e17616
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ" ครั้งที่ 2/2562
  7 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 17 ครั้ง
 • 18bb68e2b38e4a8ce7cf4f6b2625768c
  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ...
  5 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 8 ครั้ง
 • 978fce5bcc4eccc88ad48ce3914124a2
  ประชุม คณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิ...
  6 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 27 ครั้ง
 • 7876acb66640bad41f1e1371ef30c180
  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐภายใต้ระบบเศรษฐกิจ...
  5 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 12 ครั้ง
 • 743c41a921516b04afde48bb48e28ce6
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมธนารักษ์
  5 กุมภาพันธ์ 2562
  เข้าชม 10 ครั้ง
 • fb89fd138b104dcf8e2077ad2a23954d
  กิจกรรม “ รวมใจลด และคัดแยกขยะมูลฝอย " และโครงการ “ ผู้ใหญ่เหลือ (เรา) ขอ
  31 มกราคม 2562
  เข้าชม 19 ครั้ง
 • ef0917ea498b1665ad6c701057155abe
  การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองที่ราชพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาอสังหาริ...
  30 มกราคม 2562
  เข้าชม 18 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.