กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การได้มา

การได้มา

 • ประกาศสงวนไว้ใช้ในราชการ
 • ตกเป็นของรัฐบาลเนื่องจากค้างชำระภาษีอากร
 • รัฐบาลจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณ
 • โบราณสถาน กำแพงเมือง คูเมือง
 • โดยคำพิพากษาของศาล
 • ที่ดินเหลือเศษจากการเวนคืนซึ่งรัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชย
 • โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีตามธรรมนูญการปกครอง
 • เอกชนบริจาคให้ทางราชการ
 • โดยเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินรกร้างว่างเปล่า

  โดยเหตุอื่น ๆ 

            ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

  • กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 
   การปกครองดูแลบำรุงรักษา
  • กรมธนารักษ์เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวง และระเบียบซึ่ง ออกตามความในพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
  • คณะกรรมการที่ราชพัสดุ เป็นผู้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

  สำนักบริหารกลาง โทร : 0 2278 5778 E-mail : sec@treasury.go.th

5 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 113 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม