กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกวดราคา สอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  23 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (ดีเซล)
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาฝังเพชรชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รร 6 บุรุษ และสตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี)
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  31 มกราคม 2562
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย(หลังใหม่) e-bidding
  30 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ และอาคารพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ของกรมธนารักษ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านพักข้าราชการธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
  29 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  24 มกราคม 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม