กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

 • ข้อหารือการพิจารณาเอกสารที่ยื่นในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (สำนักการคลัง)
  2 สิงหาคม 2560
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
  3 ตุลาคม 2559
 • แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  3 ตุลาคม 2559
 • ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
  22 ธันวาคม 2558
 • ที่ กค 0900/ว 115 เรื่อง แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
  3 พฤศจิกายน 2558
 • ที่ กค(กวพ)0421.3/ว423 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติพิจารณาอุทธรณ์จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  3 พฤศจิกายน 2558
 • แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับหลักประกันการเสนอราคา
  3 พฤศจิกายน 2558
 • แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  1 ตุลาคม 2558
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
  1 ตุลาคม 2558
 • ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  19 สิงหาคม 2558
 • ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
  19 สิงหาคม 2558
 • ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 188 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  19 สิงหาคม 2558
 • ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  19 สิงหาคม 2558
 • ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 150 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  19 สิงหาคม 2558
 • แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
  5 มิถุนายน 2558
 • แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
  31 มีนาคม 2558
 • ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  19 มีนาคม 2558
 • ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
  19 มีนาคม 2558
 • คู่มือการติดต่อราชการกรมธนารักษ์
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แนวทางปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  30 กันยายน 2557
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม