กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

 • กฎกระทรวงค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • กฎกระทรวงผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
  2 ตุลาคม 2560
 • พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  2 ตุลาคม 2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  2 ตุลาคม 2560
 • Workflow 4 วิธี
  2 ตุลาคม 2560
 • แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  2 ตุลาคม 2560
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม