กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

 1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เช่า
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สัญญาเช่าฉบับเดิม
    
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  • รับคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่า
  • ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
  • ตรวจสอบสภาพอาคาร (กรณีเช่าอาคาร)
  • พิจารณาอนุมัติ
 3. ค่าใช้จ่าย
  • ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ
  • ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า (กรณีเช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นหรืออาคารราชพัสดุ)
  • ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) แปลงหรือคูหาละ 100 บาท
  • เงินประกันสัญญาเช่าเพิ่ม (กรณีค่าเช่าเพิ่มขึ้น)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แบบคำขออนุญาตดำเนินการในที่ราชพัสดุ (จป.3902) 142 KB 7
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหา...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม