กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

วิธีการสั่งจ้างทำเหรียญ สำนักกษาปณ์

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการรับจ้างทำของ 


   1. ผู้ว่าจ้างทำหนังสือถึงกรมธนารักษ์ แจ้งความประสงค์ในการจัดทำเหรียญว่าจัดทำเนื่องในโอกาสใด และระบุคุณลักษณะของเหรียญโดยสังเขปเป็นข้อความหรือรูปแบบตัวอย่าง ขนาด น้ำหนัก ชนิดโลหะ ประเภทเหรียญจำนวนผลิต และรายละเอียดอื่น ๆ 
ถ้าเหรียญที่จะจัดทำมีรูปแบบที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์ สำนักกษาปณ์จะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกหรือเหรียญที่ระลึก เพื่อพิจารณาให้จัดทำ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักกษาปณ์จะทำหนังสือถึงผู้ว่าจ้าง ส่งรูปแบบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
   2. สำนักกษาปณ์ทำหนังสือถึงผู้ว่าจ้างเสนอราคาค่าจัดทำ แจ้งกำหนดส่งมอบ และให้ผู้ว่าจ้างมีหนังสือยืนยันการสั่งจ้าง พร้อมแนบสำเนาหนังสือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต (กรณีรูปแบบเกี่ยวกับพระราชวงศ์) รวมทั้งวางเงินมัดจำล่วงหน้า 50%

6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 3 ครั้ง
 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหา...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 3 ครั้ง
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม