กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

 1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรอื่น ๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ (ในกรณีที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ให้นำบัตรฯ ของผู้มอบอำนาจไปแสดงด้วย)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
  • สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า
  • เอกสารอื่น ๆ
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ 
  1. เมื่อผู้ขอเช่าแจ้งความประสงค์ในการขอเช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินที่ขอเช่า เช่น สถานที่ตั้ง อาณาเขต เนื้อที่ เป็นต้น โดยเขียนในแบบคำขอเช่า พร้อมกับลงนามยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบของทางราชการ และแนบเอกสารประกอบคำขอที่กำหนดไว้ตามข้อ 1
  2. ตรวจสอบหลักฐานทะเบียน หนังสือสำคัญ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
  3. จัดทำแผนที่รายละเอียดแสดงเขตเช่า การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายผังเมือง การเวนคืนที่ดิน สำรวจทำเลที่ตั้ง ทางเข้า - ออกตามสภาพปัจจุบันและราคาประเมินที่ดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดิน และจัดทำแผนที่กับรายงานผลการรังวัดตรวจสอบและการดำเนินการอื่น ๆ ภายใน 10 วัน 
        ในกรณีที่มีปัญหาแนวเขตที่ดินที่มิอาจชี้แนวเขตให้ถูกต้องได้ ให้รายงานผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ ราชพัสดุต่อสำนักงานที่ดินเพื่อให้ทราบอาณาเขตที่ดินที่ถูกต้อง
  4. เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วให้ปิดประกาศการจัดให้เช่าตามระเบียบฯ พ.ศ.2527 ข้อ 14 เมื่อดำเนินการปิดประกาศครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ก็ให้รวมข้อมูลและกำหนดเงื่อนไขเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต
  5. ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
  6. เมื่อผู้มีอำนาจได้อนุญาต ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอเช่าทราบ พร้อมทั้งให้มาบันทึกยินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขและจัดทำสัญญาเช่าและหลักฐานเกี่ยวกับการเช่า พร้อมทั้งชำระเงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและเงินอื่น ๆ ที่กำหนดตามเงื่อนไข
  7. บันทึกข้อมูลและผลการพิจารณาเข้าระบบ Computer
 3. ค่าใช้จ่าย 
  • - ค่าเช่า (ต่อปี)
  • - ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี
  • - ค่าธรรมเนียมการรังวัดแปลงละ 100 บาท
  • - เงินประกันสัญญาเช่าเท่ากับค่าเช่า 1 ปี

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แบบฟอร์มการเช่าที่ราชพัสดุ 44 KB 8
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหา...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม