กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบเพื่อความสะดวกในการชำระเงิน
 • บัตรประจำตัวผู้เช่า หรือ
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับล่าสุด หรือ
 • หนังสือแจ้งเตือนการชำระค่าเช่า
ขั้นตอนชำระค่าเช่า ค่าภาษี ประจำปี
 • ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุจะต้องชำระค่าเช่าพร้อมค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 • ผู้เช่าอาคารราชพัสดุจะต้องชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
 • การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี จะต้องชำระภายในกำหนดระยะเวลาที่กรมธนารักษ์แจ้งให้ทราบ
 • ในกรณีที่กำหนดการชำระเงินตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนการชำระเงินเป็นวันทำการถัดไปอีก 1 วัน
 • การชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดเวลา จะต้องชำระเพิ่มตามระเบียบเป็นเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
 • ในปีที่สิ้นสุดอายุสัญญาเช่าในแต่ละงวด ให้ผู้เช่าที่ได้รับสัญญาเช่าแล้วนำสมุดสัญญาฉบับผู้เช่า ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนรายได้ เพื่อบันทึกการขอต่ออายุสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานด้วย
การชำระเงินกรณีที่ขอดำเนินการในที่ราชพัสดุ

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติจากกรมธนารักษ์ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมชำระเงินต่าง ๆ จะต้องดำเนินการดังนี้
 1. นำหนังสือแจ้งฉบับดังกล่าว พร้อมเงินตามจำนวนที่ต้องชำระ ไปพบเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนรายได้ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมนารักษ์(ชั้น1) เพื่อขอชำระเงิน
 2. ลงนามในสมุดสัญญาเช่า บัตรประจำตัวผู้เช่า และใบสำคัญแสดงการเช่า โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดระยะเวลาให้มารับสัญญาเช่าให้ทราบภายหลัง
หมายเหตุ
 
ในการชำระเงินทั้ง 2 กรณี สามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ออกโดยธนาคาร(แคชเชียร์เช็ค) สั่งจ่ายในนามกระทรวงการคลัง
 
การขอถอนคืนหลักประกันสัญญาเช่า
 1. นำใบเสร็จรับเงินประกันการเช่า (ต้นฉบับ) หรือเอกสารการแจ้งความกรณีใบเสร็จรับเงินประกันการเช่าต้นฉบับสูญหายไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ยื่นคำร้องขอถอนหลักประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
 4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันเวลาไปรับเงินประกันการเช่าคืนให้ทราบภายหลัง

     กรณีที่ผู้ขอถอนคืนเงินประกันสัญญาเช่าไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยแนบเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แบบคำขอถอนหลักประกันการเช่าที่ราชพัสดุ (จป.4101) 149 KB 5
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 1 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหา...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม