กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ 2

1. ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พื้นที่) 
พร้อมทั้งนำเอกสารมายื่นเพื่อดำเนินการดังนี้ 
    1.1 สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 
    1.2 บัตรประจำตัวประชาชน 
    1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 
2. เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พื้นที่) ตรวจสอบหลักฐานการเช่าและให้ความยินยอม 
3. ผู้เช่าที่ราชพัสดุยื่นคำขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน 
4. สถาบันการเงินพิจารณาอนุมัติ 
5. ผู้เช่าที่ราชพัสดุยื่นคำขอร้องต่อกรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พื้นที่) ขออนุมัตินำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ 
6. ผู้เช่ารับเงินกู้ไปดำเนินการตามโครงการ และชำระหนี้เงินกู้ 
7. กรมธนารักษ์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้

6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหา...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2527
  การขอดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2527 ข้อ 38 เช่น การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ขอ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 1 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม