กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การขอดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2527

 1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เช่า
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สัญญาเช่า
  • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  • รับคำร้อง
  • ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
  • พิจารณาอนุมัติ
 3. ค่าใช้จ่าย
  • ค่าธรรมเนียมการแก้ไขชื่อหรือชื่อสกุล รายละ 10 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขาย จำนอง ขายฝากให้ รายละ 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสารหรือรับรองเอกสารต่าง ๆ ฉบับละ 10 บาท (ไม่รวมค่าถ่ายเอกสาร)
  • ค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือออกหนังสือรับรองอื่น ๆ ครั้งละ 20 บาท

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แบบคำขออนุญาตดำเนินการในที่ราชพัสดุ (จป.3902) 142 KB 7
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 1 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหา...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม