กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การขอปลูกสร้าง ซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านพักอาศัยในที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย

 1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เช่า 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 
  •  แบบแปลน 
  •  สัญญาเช่า 
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  • รับคำร้องพร้อมแบบแปลน 
  •  ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
  •  พิจารณาอนุมัติ
 3. ค่าใช้จ่าย 
  • ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ตามระเบียบของทางราชการ
  • ค่าธรรมเนียมการอนุญาต 20 บาท

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แบบคำขออนุญาตดำเนินการในที่ราชพัสดุ (จป.3902) 142 KB 7
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหา...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม