กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้ค้ำประกันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผู้เช่าหรือบุคคลภายนอก

 1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เช่า
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สัญญาเช่า
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  • รับคำร้อง
  • ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
  • ปิดประกาศการขอเช่าแทน
  • พิจารณาอนุมัติ
 3. ค่าใช้จ่าย
  • ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้หรือเบิกเงินเกินบัญชีหรือค้ำประกันเงินกู้ร้อยละ 0.5 ของเงินกู้ ไม่น้อยกว่า 500 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แบบคำขออนุญาตดำเนินการในที่ราชพัสดุ (จป.3902) 142 KB 7
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหา...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม