กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

 1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เช่า
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบมรณบัตรของผู้เช่าเดิม
  • สัญญาเช่าฉบับเดิม
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  • รับคำร้องขอเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  • ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
  • ปิดประกาศการขอเช่าแทน
  • พิจารณาอนุมัติ
 3. ค่าใช้จ่าย
  • ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ
  • ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี (กรณียื่นคำร้องภายหลังระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด)
  • ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) แปลงหรือคูหาละ 100 บาท
  • เงินประกันสัญญาเช่าที่ดินเท่ากับค่าเช่า 1 ปี อาคารเท่ากับค่าเช่า 3 เดือน
  • ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 100 บาท (กรณีเช่าที่ดิน)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แบบคำขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม (จป.3903) 143 KB 7
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2527
  การขอดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2527 ข้อ 38 เช่น การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ขอ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 1 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม