กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

การขอโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

 1. เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้เช่า
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สัญญาเช่าฉบับเดิม
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
  • รับคำร้องขอต่ออายุสัญญาเช่า
  • ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
  • ตรวจสอบสภาพอาคาร (กรณีเช่าอาคาร)
  • พิจารณาอนุมัติ
 3. ค่าใช้จ่าย
  • ค่าเช่า ตามระเบียบของทางราชการ
  • ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่าหกเท่าของค่าเช่า 1 ปี
  • ค่าธรรมเนียมการรังวัด (ถ้ามี) แปลงหรือคูหาละ 100 บาท
  • เงินประกันสัญญาเช่าที่ดินเท่ากับค่าเช่า 1 ปี อาคารเท่ากับค่าเช่า 3 เดือน
  • ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้โอนกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 100 บาท (กรณีเช่าที่ดิน)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แบบคำขอโอนและขอรับโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ (จป.3901) 127 KB 7
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 2 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทสิทธิการเช่ากรมธนารักษ์ สำนักบริหารที่ราชพัสดุ ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหา...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 2 ครั้ง
 • การขอดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2527
  การขอดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2527 ข้อ 38 เช่น การแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ขอ...
  6 ธันวาคม 2561
  เข้าชม 1 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม