กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ภารกิจ

         สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ได้ดำเนินการดังนี้

  ประเมินราคาที่ดิน

 • รายบล็อก (ประเมินราคาที่ดินเป็นกลุ่มตามแนวถนน ซอยฯ)
 • รายแปลง (ประเมินราคาที่ดินแต่ละแปลงเป็นราคาต่อตารางวา ปัจจุบันประกาศใช้ในเขตกรุงเทพ 
  มหานครและปริมณฑล/เทศบาลบางพื้นที่)

 

 ประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง โดยกำหนดราคาโรงเรือนตามแบบ มาตรฐาน จำนวน 51 แบบ

 

 

 ประเมินราคาห้องชุด

 

 

 พื้นที่ที่มีการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินรายแปลง

 

 • ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด

 • ในเขตปริมณฑลบางพื้นที่ คือ 
  - จังหวัดนนทบุรี ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และอำเภอบางกรวย 
  - จังหวัดปทุมธานี ในเขตอำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง 
  - จังหวัดสมุทรสาคร ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร 
  - จังหวัดสมุทรปราการ ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอบางพลี 

 • ในเขตเทศบาลเมืองหลัก 3 จังหวัด คือ 
  - เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  - เทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
  - เทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

  ระยะเวลาการใช้บัญชีราคาประเมิน 

           การประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดแต่ละคราวใช้ 
ได้ไม่เกินสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามปกติในตลาดแตกต่าง 
จากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ได้ประกาศไว้มากพอสมควรสามารถปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินก่อนครบ 4 ปี หรือ 
ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม อาจขยายเวลาการใช้บัญชีฯ ที่ครบ 4 ปี ออกไปอีกได้ 
แต่ต้องไม่เกินคราวละหนึ่งปี
  ขั้นตอนการประเมินราคา

 

 1. จัดเตรียมแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จะทำการสำรวจ และประเมินราคา เช่น 
  ข้อมูลทางด้านผังเมือง

 2. สำรวจสภาพที่ดินในพื้นที่ที่จะทำการประเมินราคาโดยสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดิน เช่น 
  การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำเลที่ตั้ง การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น

 3. สำรวจและสอบถามข้อมูลราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี รายได้หรือค่าเช่าที่ได้รับจากที่ดิน

 4. วิเคราะห์และประเมินราคา

 5. นำเสนอคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานครพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ 

สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน โทร : 0 2142 2465 ถึง 67 E-mail :  pvb@treasury.go.th 

6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 154 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม