กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นายอาดุลย์  จูเมฆา
Mr.Ardoon  Joomeka
ธนารักษ์พื้นที่กระบี่
ubdulna@gmail.comนายบุญเลิศ  วิริยาวุทธ
Mr.Boonlert  Viriyawut
ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
boonlertvi@treasury.go.thนายโกวิท  ฉันทจิตร
Mr.Kovit  Chantachit
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
rtkls@treasury.go.thธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร


นายอิชวุฒิ  ฤทธาภัย
Mr.Ichavuth  Rittaphai
ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
i_rittaphai@hotmail.comธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี


นายทิติพงษ์  ภู่เกษมวรางกูร
Mr.Tithiphong  Pukasemvarangkoon
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
tithiphongpu@hotmail.co.thนายคณาวุฒิ  สิติธีรพันธุ์
Mr.Kanawut  Sititeerapan
ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
kanawutsi@treasury.go.thนางวัชรีย์  รวีกานต์
Mrs.Watcharee  Raweekarn
ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
watchareera@treasury.go.thธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ


ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร


ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย


นายศุภชัย  ตั้งวัฒนากร
Mr.Supachai  Tangwattanakorn
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่นายถนัด  หอมจันทร์
Mr.thanut  homjan
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
Thanutho@treasury.go.thนายเตชวิทย์  ทุ้ยแป
Mr.Techawit  Tuipae
ธนารักษ์พื้นที่ตราด
techawit1978@gmail.com   
ธนารักษ์พื้นที่ตากนางธมลวรรณ  รัตติรุจิเศวต
Mrs.Thamonwan  Rattirujisawet
ธนารักษ์พื้นที่นครนายกนายมนัส  ใจสอาด
Mr.Manas  Jaisa-ard
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐมนายธนพร  พรหมพันธุ์
Mr.Tanaporn  Prompun
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
leg@treasury.go.thนายสำราญ  เมืองนิล
Mr.Samran  Muangnin
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
samranmu@treasury.go.thนายนิวัฒน์  นันทคีรี
Mr.NIWAT   NANTHAKERE
ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
niwatna12@hotmail.comนายวิรัช  เกตุนวม
Mr.VIRAT  KETNUAM
ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
VIRRTKE@hotmail.co.thนางสาวสุภัทรา  ส่องประทีป
MissSupattra  Songprateep
ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
supattra0908@gmail.comนางสาวเสาวคนธ์  หนูทอง
MissSawvakon  Nuthong
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
Sawvakonu@treasury.go.thนายรังษี  นาหิรัญ
Mr.Rangsri  Nahirun
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
rangsrina@treasury.go.thนายเชษฐา  กาญจนไพบูลย์
Mr.Chetta  Kanjanapibool
ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
chet3579@yahoo.co.th   
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์นายอรุณชัย  ภัทรานนท์
Mr.Aroonchai  Phattranont
ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
aroonchaiph@treasury.go.thนายศุภโชค  บัวทอง
Mr.Suppachok  Buathong
ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
rtpkk@treasury.go.thนางสาวนฤภร  มุขแจ้ง
MissNarouporn  Mookjang
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
naroupornmo@treasury.go.thธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี


นางสาวช่อทิพย์  เรืองเวทดี
MissChorthip  Ruangwetdee
ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
chorthipru@treasury.go.thธนารักษ์พื้นที่พังงา


นางสาวพัชรินทร์  ทิพยพลาติกุล
MissPatcharine  Tippayapalatikul
ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
patcharineti@treasury.go.thธนารักษ์พื้นที่พิจิตร


นางยุพิน  จงจัดกลาง
Mrs.Yupin  Chongchadklang
ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
yupinch@treasury.go.thนางสาวขนิษฐา  สมหวัง
MissKANIDTHA   SOMWUNG
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ksomwung@yahoo.comนายวิสาล  ทาจวง
Mr.Visan  Tajougn
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
visanta@treasury.go.th นายสำเริง  งามวงศ์
Mr.Samroeng  Ngamwong
ธนารักษ์พื้นที่แพร่
samroengng@treasury.go.thธนารักษ์พื้นที่พะเยา


นายเกษมภูมิ  วีรสมัย
Mr.Kasaembhum  Verasmai
ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
Kasaembhumve@treasury.go.thนางสาวเบญจรัตน์  รัชฎามาศ
MissBenjarat  Ratchadamat
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
benjarat2505@gmail.comนายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์
Mr.Montree  Boonyapongphan
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
montree_bo@hotmail.comนายสุนทร  คำยวง
Mr.Soonthon  Kamyoung
ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอนนายสาธิต  บุญแล
Mr.Satid  Boonlae
ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
satidbo@treasury.go.thธนารักษ์พื้นที่ยโสธร


นายสมจิตร์  ทองบริสุทธิ์
Mr.Somjit  Tongborisut
ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
nongtal4741@gmail.comนางปรีดา  ทวีวงษ์
Mrs.Preeda  Thaweewong
ธนารักษ์พื้นที่ระนอง
rtran@treasury.go.thนายอังกูร  บัวศรี
Mr.Angkul  Buasri
ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
angkulbu@treasury.go.thนายสุรัตน์  นุ้ยป้อม
Mr.Surat  Nuipom
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
Suratnu10@gmail.comนางสาวรุ่งรัตน์  คุ้มทรัพย์
MissRungrat  Kumsup
ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
rungrat2515@hotmail.comนายอรรถพล  คนเพียร
Mr.Auttaphon  Konpien
ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
liver_ger1@hotmail.comนางสาววิชาดา  จุ่นบุญ
MissVichada  Junbun
ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
rtlpn@treasury.go.th ธนารักษ์พื้นที่เลย


ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ


ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร


นายสมมาตร  มณีหยัน
Mr.Sommart  Maneeyan
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
rtsat@treasury.go.thนายสายัญ  โชติกรณ์
Mr.Sayan  Chotikorn
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
Sayanch_7916@hotmail.comนายปั้น  เปล่งผิว
Mr.pun  plengpiw
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
punpl@treasury.go.th นางกนิษฐา  ทะมา
Mrs.Kanidtha  Tama
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
kanidthata@gmail.comนางสาวสมใจ  สาริกะพันธ์
MissSomjai  Sarikaphan
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครนายนิพล  อนุราช
Mr.Nipon  Anurach
ธนารักษ์พื้นที่สระแก้วนายชัยวัฒน์  ศรีสมนึก
Mr.chaiwat  srisomnuk
ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
chaiwatsr@treasury.go.thนายนิพนธ์  เลิศล้ำ
Mr.Nipon  Lertlum
ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
niponnavy@hotmail.co.thนายพรชัย  พงษ์ภู่
Mr.Pornchai  Phongphoo
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
pornchaiph@treasury.go.thนายประมาณ  เปลี่ยนสมัย
Mr.Praman  Pleansamai
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
pramanpl@hotmail.comนายจงภัก  ใจดี
Mr.Jongphak  Jaidee
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีนางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย
Mrs.Pooncharat  Sinsakchai
ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
pooncharatsi@treasury.go.thนายเกริกชัย  พรหมดวง
Mr.kreakchai  phromduang
ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
Kroekchaiph@treasury.go.thนายสมชาย  จิรัตติกานนท์
Mr.Somchay  Jirattikhanon
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
Somchayji@treasury.go.thนายนวพงษ์  ฟองสุวรรณ
Mr.Navapong  Fongsuvun
ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
navapongfo@treasury.go.thนายสุชาติ  ชัยจิตร์
Mr.Suchat  Chaijit
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
suchart_03ch@yahoo.comนางสาวพินสิริ  เพียรธันยการกุล
MissPinsiri   Pientanyakankul
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
yupincondo@yahoo.comนายประจวบ  สมสวัสดิ์
Mr.Prajaub  Somsawas
ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
prajaubso@treasury.go.thนายไพโรจน์  คุ้มทรง
Mr.Pairoje  Kumsong
ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
pairojeku@treasury.go.thนางเนาวรัตน์  บุญวรรณโณ
Mrs.Naowarat   Boonwanno
ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
Naowaratbo@treasury.go.th

 
5 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 275 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม